Mgr. František Weiss, advokát

PROFESIONALITA, KVALITA, DISKRÉTNOST, DOSTUPNOST, DŮVĚRA

Informační povinnost pro klienty

Ochrana osobních údajů

Mgr. František Weiss, advokát, ev. č. 18179, se sídlem Fischerova 770/12, se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy o poskytování právních služeb s klientem poskytnuty (příp. na základě rozhodnutí o ustanovení advokáta), zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Advokát předně sděluje, že je vázán povinností mlčenlivosti o jakékoliv informaci, kterou získal v souvislosti s poskytováním právní služby

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů

Jméno: Mgr. František Weiss, advokát

Ev. č.: 18179

IČO: 766 578 41

Adresa: Fischerova 770/12, Znojmo, 669 02

E-mail: weiss.advokat@gmail.com

Tel: +420 602 533 652

Právní základ pro zpracování

  • Smlouva o poskytování právních služeb
  • Rozhodnutí o ustanovení advokáta
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů - klienta, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy nebo rozhodnutí o ustanovení advokáta a plnění zákonné nebo stavovské povinnosti

Účel zpracování

  • Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem nebo na základě rozhodnutí o ustanovení advokáta

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta,
  • Příjemci vyplývající z plnění zákonné nebo stavovské povinnosti

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy (příp. ustanovení) a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce - advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce - advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce - advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce - advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem - advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) a v sídle advokáta.

Mgr. František Weiss