Mgr. František Weiss, advokát

PROFESIONALITA, KVALITA, DISKRÉTNOST, DOSTUPNOST, DŮVĚRA

Mgr. František Weiss, advokát

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 18179

Mgr. František Weiss poskytuje svým klientům komplexní právní služby ve všech právních odvětvích. Specializuje se rovněž na zastupování svých klientů u soudu ve sporných i nesporných řízeních včetně obhajoby v trestním řízení.

Advokát staví na profesionálním a komplexním právním poradenství s důrazem na vzájemnou důvěru, individuální přístup ke klientům a jejich případům.


Právní služby

 • Zajištění komplexních právních služeb pro klienty, rovněž i pro podnikatele, fyzické a právnické osoby, obce a další..
 • Právní rozbory, analýzy a konzultace
 • Sepisování listin, podání (např. žaloby, odvolání, dovolání, ústavních stížností, vyjádření, atd.)
 • Zastupování před soudy a jinými orgány veřejné moci
 • Vymáhání pohledávek
 • Kontrola smluv
 • Možnost sjednání dlouhodobé spolupráce

Nejste si jisti, co podepisujete, chcete pomoci vytvořit smlouvu, zeptat se na řešení určitého právního problému nebo například chcete pomoci s ukončením smluv, ke kterým jste se zavázali nebo chcete mít jistotu, že se svým podpisem smlouvy či dohody nezavazujete k určitým povinnostem, které na první pohled nemusejí být zcela očividné v příslušné smlouvě? 

Pokud budete mít zájem, kontaktujte mě:

 • telefonní číslo: +420602533652
 • email: weiss.advokat@gmail.com
 • sídlo kanceláře je ve Znojmě na ulici Fischerova 770/12, PSČ: 669 02.

Advokát vykonává generální praxi a zaměřuje se zejména na:

Občanské právo

 • Příprava, sepisování a analýza občanskoprávních smluv (např. kupní, darovací, nájemní a další) včetně všeobecného poradenství
 • Občanskoprávní spory a sousedská práva
 • Kompletní právní servis při převodu nemovitostí, zejména příprava kupních smluv, darovacích smluv, zastupování před katastrálními úřady
 • Zajišťovací a utvrzovací instituty
 • Poskytování právních služeb v oblasti spotřebitelských smluv, zejména reklamace zboží, služeb i vadného plnění včetně zastupování spotřebitelů
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Věcná břemena
 • Změna závazkových vztahů
 • Zakládání spolků, jejich změny a zrušení
 • Řešení a analýza občanskoprávních sporů, vymáhání pohledávek a zastupování před soudy a správními orgány 

Obchodní právo

 • Právo obchodních korporací (zakládání obchodních společností, jejich změny a zrušení, zakládání družstev, jejich změny a zrušení)
 • Převody obchodních podílů
 • Převody akcií akciových společností
 • Příprava všech materiálů potřebných pro provedení zápisů v obchodním rejstříku
 • Sepisování, revize a analýzy obchodních smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení a další)
 • Vymáhání pohledávek z obchodního styku
 • Závazkové právo, zastupování v obchodních sporech

Trestní právo

 • Obhajoba klientů v přípravném řízení a řízení před soudy všech stupňů
 • Zastupování poškozených v rámci trestního řízení
 • Podávání odvolání a stížností proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení
 • Účast při vyšetřovacích úkonech orgánů činných v trestním řízení

Pracovní právo

 • Veškerá pracovněprávní problematika a poradenství
 • Příprava pracovněprávní dokumentace, zejména příprava pracovních smluv, dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru
 • Zastupování klientů před soudy a správními orgány
 • Zastupování ve sporech mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 

Správní právo

 • Vyřízení živnostenských oprávnění pro všechny podnikatelské subjekty
 • Zastupování klientů v řízení před správními orgány a katastrálními úřady

Rodinné právo

 • Rozvody manželství
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem - před i po rozvodu rodičů
 • Vyživovací povinnosti - rodičů k dětem, mezi manžely, mezi rozvedenými manžely
 • Vymáhání výživného
 • Zastupování před soudy, správními orgány

Přestupkové právo

 • Obhajoba obviněných z přestupku v řízení před správními orgány a správními soudy
 • Zastupování poškozených v rámci přestupkového řízení
 • Podávání odvolání proti rozhodnutí správních orgánů

Ústavní právo

 • Podání ústavní stížnosti a zastupování před Ústavním soudem

Exekuční právo

 • Exekuční řízení, zastupování před soudy, správními a finančními orgány
 • Řešení závazků a pohledávek

Ceník služeb


Odměna za právní služby je sjednávána s klientem individuálně v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu právních služeb.

Odměna za poskytování právních služeb není pevně stanovena. Odměna za právní služby je stanovena vždy na základě dohody s klientem, a to buď formou paušální částky, případně hodinové sazby, pevné částky nebo dle advokátního tarifu (Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb). Advokát klienta předem před poskytnutím právní služby informuje o možnostech sjednání odměny, cenách a předpokládané výši odměny. Ceny se rovněž odvíjí od časové a odborné náročnosti, to však vždy po předchozí domluvě s klientem. 

Za paušální odměnu (konkrétní fixní částka, která je hrazena pravidelně, zpravidla měsíčně) jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období).

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanými právními službami (např. soudní, správní a notářské poplatky, cestovní náhrady, náklady na překlady a znalecké posudky, administrativní poplatky, poštovné, apod.). 

Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat

Kontakt


Mgr. František Weiss, advokát

Fischerova 770/12, 66902 Znojmo

IČ: 766 57 841

ID datové schránky: 95q99zr

+420 602 533 652

Pondělí až pátek od 8:00 hod. do 15:00 hod., nepřetržitě na telefonním čísle

Informace k řešení spotřebitelského sporu

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Advokát informuje své klienty, pokud jsou spotřebiteli, o možnosti  mimosoudního řešení sporu ze smlouvy s advokátem v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České advokátní komory (internetová stránka: www.cak.cz), která byla touto činností pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh klienta, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České advokátní komory, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Využitím výše uvedeného postupu není dotčena možnost klienta jako spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.